پروژه های من

کتاب نقش معماری در گردانندگی و توسعه پایدار

کتاب نقش معماری در گردانندگی و توسعه پایدار

کتاب ها
کتاب شیوه آموزش و پژوهش معماری

کتاب شیوه آموزش و پژوهش معماری

کتاب ها
کتاب جستاری در مطالعه و طراحی ساختمان تماشاخانه

کتاب جستاری در مطالعه و طراحی ساختمان تماشاخانه

کتاب ها
کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اخترشناسی

کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اخترشناسی

کتاب ها
کتاب معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه

کتاب معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه

کتاب ها
کتاب طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل

کتاب طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل

کتاب ها